2.8. Płynny interfejs (Fluent Interface)

2.8.1. Przeznaczenie

Ideą tego wzorca jest tworzenie kodu, który jest łatwy do przeczytania, jak zdanie w języku naturalnym (np. angielskim).

2.8.2. Przykłady

 • Doctrine2’s QueryBuilder działa podobnie jak klasa Sql poniżej.
 • PHPUnit wykorzystuje płynne interfejsy do budowy obiektów zastępczych (ang. mock object).
 • Yii Framework: CDbCommand i CActiveRecord również używają tego wzorca.

2.8.3. Diagram UML

Alt FluentInterface UML Diagram

2.8.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Sql.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface;

class Sql
{
  /**
   * @var array
   */
  private $fields = [];

  /**
   * @var array
   */
  private $from = [];

  /**
   * @var array
   */
  private $where = [];

  public function select(array $fields): Sql
  {
    $this->fields = $fields;

    return $this;
  }

  public function from(string $table, string $alias): Sql
  {
    $this->from[] = $table.' AS '.$alias;

    return $this;
  }

  public function where(string $condition): Sql
  {
    $this->where[] = $condition;

    return $this;
  }

  public function __toString(): string
  {
    return sprintf(
      'SELECT %s FROM %s WHERE %s',
      join(', ', $this->fields),
      join(', ', $this->from),
      join(' AND ', $this->where)
    );
  }
}

2.8.5. Testy

Tests/FluentInterfaceTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php

namespace DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Tests;

use DesignPatterns\Structural\FluentInterface\Sql;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FluentInterfaceTest extends TestCase
{
  public function testBuildSQL()
  {
    $query = (new Sql())
        ->select(['foo', 'bar'])
        ->from('foobar', 'f')
        ->where('f.bar = ?');

    $this->assertEquals('SELECT foo, bar FROM foobar AS f WHERE f.bar = ?', (string) $query);
  }
}