2.4. Konwerter danych (Data Mapper)

2.4.1. Przeznaczenie

Konwerter danych jest warstwą dostępu do danych (ang. DAL - Data Access Layer), która wykonuje dwukierunkowe mapowanie pomiędzy warstwą przechowującą dane (na przykład bazą danych), a przechowywaną w pamięci reprezentacją tych danych (warstwa domeny). Celem tego wzorca jest uniezależnienie warstwy domeny od warstwy przechowującej dane oraz tych warstw od konwertera danych. Warstwa dostępu do danych (DAL) składa się z jednego lub więcej mapperów (lub Data Access Objects) obsługujących wymianę danych. Implementacja mappera nie jest z góry narzucona. Generyczne konwertery będą obsługiwały różne encje, natomiast dedykowane tylko jeden lub kilka określonych typów encji.

Kluczowym elementem tego wzorca jest to, że model danych jest zgody z zasadą jednej odpowiedzialności.

2.4.2. Przykłady

 • DB Object Relational Mapper (ORM): Doctrine2 używa DAO w formie klasy EntityRepository.

2.4.3. Diagram UML

Alt DataMapper UML Diagram

2.4.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

User.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7class User
 8{
 9  public static function fromState(array $state): User
10  {
11    // validate state before accessing keys!
12
13    return new self(
14      $state['username'],
15      $state['email']
16    );
17  }
18
19  public function __construct(private string $username, private string $email)
20  {
21  }
22
23  public function getUsername(): string
24  {
25    return $this->username;
26  }
27
28  public function getEmail(): string
29  {
30    return $this->email;
31  }
32}

UserMapper.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8
 9class UserMapper
10{
11  public function __construct(private StorageAdapter $adapter)
12  {
13  }
14
15  /**
16   * finds a user from storage based on ID and returns a User object located
17   * in memory. Normally this kind of logic will be implemented using the Repository pattern.
18   * However the important part is in mapRowToUser() below, that will create a business object from the
19   * data fetched from storage
20   */
21  public function findById(int $id): User
22  {
23    $result = $this->adapter->find($id);
24
25    if ($result === null) {
26      throw new InvalidArgumentException("User #$id not found");
27    }
28
29    return $this->mapRowToUser($result);
30  }
31
32  private function mapRowToUser(array $row): User
33  {
34    return User::fromState($row);
35  }
36}

StorageAdapter.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;
 6
 7class StorageAdapter
 8{
 9  public function __construct(private array $data)
10  {
11  }
12
13  /**
14   * @return array|null
15   */
16  public function find(int $id)
17  {
18    if (isset($this->data[$id])) {
19      return $this->data[$id];
20    }
21
22    return null;
23  }
24}

2.4.5. Testy

Tests/DataMapperTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper\Tests;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8use DesignPatterns\Structural\DataMapper\StorageAdapter;
 9use DesignPatterns\Structural\DataMapper\User;
10use DesignPatterns\Structural\DataMapper\UserMapper;
11use PHPUnit\Framework\TestCase;
12
13class DataMapperTest extends TestCase
14{
15  public function testCanMapUserFromStorage()
16  {
17    $storage = new StorageAdapter([1 => ['username' => 'someone', 'email' => 'someone@example.com']]);
18    $mapper = new UserMapper($storage);
19
20    $user = $mapper->findById(1);
21
22    $this->assertInstanceOf(User::class, $user);
23  }
24
25  public function testWillNotMapInvalidData()
26  {
27    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
28
29    $storage = new StorageAdapter([]);
30    $mapper = new UserMapper($storage);
31
32    $mapper->findById(1);
33  }
34}