2.4. Konwerter danych (Data Mapper)

2.4.1. Przeznaczenie

Konwerter danych jest warstwą dostępu do danych (ang. DAL - Data Access Layer), która wykonuje dwukierunkowe mapowanie pomiędzy warstwą przechowującą dane (na przykład bazą danych), a przechowywaną w pamięci reprezentacją tych danych (warstwa domeny). Celem tego wzorca jest uniezależnienie warstwy domeny od warstwy przechowującej dane oraz tych warstw od konwertera danych. Warstwa dostępu do danych (DAL) składa się z jednego lub więcej mapperów (lub Data Access Objects) obsługujących wymianę danych. Implementacja mappera nie jest z góry narzucona. Generyczne konwertery będą obsługiwały różne encje, natomiast dedykowane tylko jeden lub kilka określonych typów encji.

Kluczowym elementem tego wzorca jest to, że model danych jest zgody z zasadą jednej odpowiedzialności.

2.4.2. Przykłady

 • DB Object Relational Mapper (ORM): Doctrine2 używa DAO w formie klasy EntityRepository.

2.4.3. Diagram UML

Alt DataMapper UML Diagram

2.4.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

User.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;

class User
{
  public static function fromState(array $state): User
  {
    // validate state before accessing keys!

    return new self(
      $state['username'],
      $state['email']
    );
  }

  public function __construct(private string $username, private string $email)
  {
  }

  public function getUsername(): string
  {
    return $this->username;
  }

  public function getEmail(): string
  {
    return $this->email;
  }
}

UserMapper.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;

use InvalidArgumentException;

class UserMapper
{
  public function __construct(private StorageAdapter $adapter)
  {
  }

  /**
   * finds a user from storage based on ID and returns a User object located
   * in memory. Normally this kind of logic will be implemented using the Repository pattern.
   * However the important part is in mapRowToUser() below, that will create a business object from the
   * data fetched from storage
   */
  public function findById(int $id): User
  {
    $result = $this->adapter->find($id);

    if ($result === null) {
      throw new InvalidArgumentException("User #$id not found");
    }

    return $this->mapRowToUser($result);
  }

  private function mapRowToUser(array $row): User
  {
    return User::fromState($row);
  }
}

StorageAdapter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper;

class StorageAdapter
{
  public function __construct(private array $data)
  {
  }

  /**
   * @return array|null
   */
  public function find(int $id)
  {
    if (isset($this->data[$id])) {
      return $this->data[$id];
    }

    return null;
  }
}

2.4.5. Testy

Tests/DataMapperTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Structural\DataMapper\Tests;

use InvalidArgumentException;
use DesignPatterns\Structural\DataMapper\StorageAdapter;
use DesignPatterns\Structural\DataMapper\User;
use DesignPatterns\Structural\DataMapper\UserMapper;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class DataMapperTest extends TestCase
{
  public function testCanMapUserFromStorage()
  {
    $storage = new StorageAdapter([1 => ['username' => 'domnikl', 'email' => 'liebler.dominik@gmail.com']]);
    $mapper = new UserMapper($storage);

    $user = $mapper->findById(1);

    $this->assertInstanceOf(User::class, $user);
  }

  public function testWillNotMapInvalidData()
  {
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);

    $storage = new StorageAdapter([]);
    $mapper = new UserMapper($storage);

    $mapper->findById(1);
  }
}