3.4. Iterator (Iterator)

3.4.1. Przeznaczenie

Umożliwienie sekwencyjnego dostępu do elementów zawartych w innym obiekcie, zwykle kontenerze lub liście.

3.4.2. Przykłady

 • Procesowanie pliku linia po linii. Zakładamy, że zarówno plik jak i każda linijka z tego pliku to osobny obiekt. Możemy w ten sposób iterować po wszystkich liniach (będących obiektami) danego pliku.

3.4.3. Uwagi

Biblioteka SPL (Standard PHP Library) dostępna w PHP posiada interfejs Iterator, który świetnie nadaje się do tego zadania. Bardzo często klasa, która implementuje interfejs Iterator implementuje również interfejs Countable (również z biblioteki SPL), który pozwala policzyć liczbę elementów wywołaniem funkcji count($object).

3.4.4. Diagram UML

Alt Iterator UML Diagram

3.4.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Book.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;
 6
 7class Book
 8{
 9  public function __construct(private string $title, private string $author)
10  {
11  }
12
13  public function getAuthor(): string
14  {
15    return $this->author;
16  }
17
18  public function getTitle(): string
19  {
20    return $this->title;
21  }
22
23  public function getAuthorAndTitle(): string
24  {
25    return $this->getTitle() . ' by ' . $this->getAuthor();
26  }
27}

BookList.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;
 6
 7use Countable;
 8use Iterator;
 9
10class BookList implements Countable, Iterator
11{
12  /**
13   * @var Book[]
14   */
15  private array $books = [];
16  private int $currentIndex = 0;
17
18  public function addBook(Book $book)
19  {
20    $this->books[] = $book;
21  }
22
23  public function removeBook(Book $bookToRemove)
24  {
25    foreach ($this->books as $key => $book) {
26      if ($book->getAuthorAndTitle() === $bookToRemove->getAuthorAndTitle()) {
27        unset($this->books[$key]);
28      }
29    }
30
31    $this->books = array_values($this->books);
32  }
33
34  public function count(): int
35  {
36    return count($this->books);
37  }
38
39  public function current(): Book
40  {
41    return $this->books[$this->currentIndex];
42  }
43
44  public function key(): int
45  {
46    return $this->currentIndex;
47  }
48
49  public function next(): void
50  {
51    $this->currentIndex++;
52  }
53
54  public function rewind(): void
55  {
56    $this->currentIndex = 0;
57  }
58
59  public function valid(): bool
60  {
61    return isset($this->books[$this->currentIndex]);
62  }
63}

3.4.6. Testy

Tests/IteratorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Book;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\BookList;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class IteratorTest extends TestCase
12{
13  public function testCanIterateOverBookList()
14  {
15    $bookList = new BookList();
16    $bookList->addBook(new Book('Learning PHP Design Patterns', 'William Sanders'));
17    $bookList->addBook(new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray'));
18    $bookList->addBook(new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin'));
19
20    $books = [];
21
22    foreach ($bookList as $book) {
23      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
24    }
25
26    $this->assertSame(
27      [
28        'Learning PHP Design Patterns by William Sanders',
29        'Professional Php Design Patterns by Aaron Saray',
30        'Clean Code by Robert C. Martin',
31      ],
32      $books
33    );
34  }
35
36  public function testCanIterateOverBookListAfterRemovingBook()
37  {
38    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');
39    $book2 = new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray');
40
41    $bookList = new BookList();
42    $bookList->addBook($book);
43    $bookList->addBook($book2);
44    $bookList->removeBook($book);
45
46    $books = [];
47    foreach ($bookList as $book) {
48      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
49    }
50
51    $this->assertSame(
52      ['Professional Php Design Patterns by Aaron Saray'],
53      $books
54    );
55  }
56
57  public function testCanAddBookToList()
58  {
59    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');
60
61    $bookList = new BookList();
62    $bookList->addBook($book);
63
64    $this->assertCount(1, $bookList);
65  }
66
67  public function testCanRemoveBookFromList()
68  {
69    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');
70
71    $bookList = new BookList();
72    $bookList->addBook($book);
73    $bookList->removeBook($book);
74
75    $this->assertCount(0, $bookList);
76  }
77}