3.4. Iterator (Iterator)

3.4.1. Przeznaczenie

Umożliwienie sekwencyjnego dostępu do elementów zawartych w innym obiekcie, zwykle kontenerze lub liście.

3.4.2. Przykłady

 • Procesowanie pliku linia po linii. Zakładamy, że zarówno plik jak i każda linijka z tego pliku to osobny obiekt. Możemy w ten sposób iterować po wszystkich liniach (będących obiektami) danego pliku.

3.4.3. Uwagi

Biblioteka SPL (Standard PHP Library) dostępna w PHP posiada interfejs Iterator, który świetnie nadaje się do tego zadania. Bardzo często klasa, która implementuje interfejs Iterator implementuje również interfejs Countable (również z biblioteki SPL), który pozwala policzyć liczbę elementów wywołaniem funkcji count($object).

3.4.4. Diagram UML

Alt Iterator UML Diagram

3.4.5. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Book.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;

class Book
{
  public function __construct(private string $title, private string $author)
  {
  }

  public function getAuthor(): string
  {
    return $this->author;
  }

  public function getTitle(): string
  {
    return $this->title;
  }

  public function getAuthorAndTitle(): string
  {
    return $this->getTitle() . ' by ' . $this->getAuthor();
  }
}

BookList.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator;

use Countable;
use Iterator;

class BookList implements Countable, Iterator
{
  /**
   * @var Book[]
   */
  private array $books = [];
  private int $currentIndex = 0;

  public function addBook(Book $book)
  {
    $this->books[] = $book;
  }

  public function removeBook(Book $bookToRemove)
  {
    foreach ($this->books as $key => $book) {
      if ($book->getAuthorAndTitle() === $bookToRemove->getAuthorAndTitle()) {
        unset($this->books[$key]);
      }
    }

    $this->books = array_values($this->books);
  }

  public function count(): int
  {
    return count($this->books);
  }

  public function current(): Book
  {
    return $this->books[$this->currentIndex];
  }

  public function key(): int
  {
    return $this->currentIndex;
  }

  public function next()
  {
    $this->currentIndex++;
  }

  public function rewind()
  {
    $this->currentIndex = 0;
  }

  public function valid(): bool
  {
    return isset($this->books[$this->currentIndex]);
  }
}

3.4.6. Testy

Tests/IteratorTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Tests;

use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\Book;
use DesignPatterns\Behavioral\Iterator\BookList;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class IteratorTest extends TestCase
{
  public function testCanIterateOverBookList()
  {
    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook(new Book('Learning PHP Design Patterns', 'William Sanders'));
    $bookList->addBook(new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray'));
    $bookList->addBook(new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin'));

    $books = [];

    foreach ($bookList as $book) {
      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
    }

    $this->assertSame(
      [
        'Learning PHP Design Patterns by William Sanders',
        'Professional Php Design Patterns by Aaron Saray',
        'Clean Code by Robert C. Martin',
      ],
      $books
    );
  }

  public function testCanIterateOverBookListAfterRemovingBook()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');
    $book2 = new Book('Professional Php Design Patterns', 'Aaron Saray');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);
    $bookList->addBook($book2);
    $bookList->removeBook($book);

    $books = [];
    foreach ($bookList as $book) {
      $books[] = $book->getAuthorAndTitle();
    }

    $this->assertSame(
      ['Professional Php Design Patterns by Aaron Saray'],
      $books
    );
  }

  public function testCanAddBookToList()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);

    $this->assertCount(1, $bookList);
  }

  public function testCanRemoveBookFromList()
  {
    $book = new Book('Clean Code', 'Robert C. Martin');

    $bookList = new BookList();
    $bookList->addBook($book);
    $bookList->removeBook($book);

    $this->assertCount(0, $bookList);
  }
}