3.13. Посетител

3.13.1. Предназначение

Посетител (шаблон) ви позволява да възлагате операции върху обекти на други обекти. Основната причина да направите това е да поддържате разделение на проблемите. Но класовете трябва да дефинират договор, който да позволи на посетителите (методът Role::accept в примера).

Договорът е абстрактен клас, но можете да имате и изчистен интерфейс. В този случай всеки посетител трябва сам да избере кой метод на посетителя да извика.

3.13.2. UML Диаграма

Alt Visitor UML Diagram

3.13.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

RoleVisitor.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
 6
 7/**
 8 * Note: the visitor must not choose itself which method to
 9 * invoke, it is the visited object that makes this decision
10 */
11interface RoleVisitor
12{
13  public function visitUser(User $role);
14
15  public function visitGroup(Group $role);
16}

RecordingVisitor.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
 6
 7class RecordingVisitor implements RoleVisitor
 8{
 9  /**
10   * @var Role[]
11   */
12  private array $visited = [];
13
14  public function visitGroup(Group $role)
15  {
16    $this->visited[] = $role;
17  }
18
19  public function visitUser(User $role)
20  {
21    $this->visited[] = $role;
22  }
23
24  /**
25   * @return Role[]
26   */
27  public function getVisited(): array
28  {
29    return $this->visited;
30  }
31}

Role.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
 6
 7interface Role
 8{
 9  public function accept(RoleVisitor $visitor);
10}

User.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
 6
 7class User implements Role
 8{
 9  public function __construct(private string $name)
10  {
11  }
12
13  public function getName(): string
14  {
15    return sprintf('User %s', $this->name);
16  }
17
18  public function accept(RoleVisitor $visitor)
19  {
20    $visitor->visitUser($this);
21  }
22}

Group.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
 6
 7class Group implements Role
 8{
 9  public function __construct(private string $name)
10  {
11  }
12
13  public function getName(): string
14  {
15    return sprintf('Group: %s', $this->name);
16  }
17
18  public function accept(RoleVisitor $visitor)
19  {
20    $visitor->visitGroup($this);
21  }
22}

3.13.4. Тест

Tests/VisitorTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Tests\Visitor\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\RecordingVisitor;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\User;
 9use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Group;
10use DesignPatterns\Behavioral\Visitor\Role;
11use DesignPatterns\Behavioral\Visitor;
12use PHPUnit\Framework\TestCase;
13
14class VisitorTest extends TestCase
15{
16  private RecordingVisitor $visitor;
17
18  protected function setUp(): void
19  {
20    $this->visitor = new RecordingVisitor();
21  }
22
23  public function provideRoles()
24  {
25    return [
26      [new User('Dominik')],
27      [new Group('Administrators')],
28    ];
29  }
30
31  /**
32   * @dataProvider provideRoles
33   */
34  public function testVisitSomeRole(Role $role)
35  {
36    $role->accept($this->visitor);
37    $this->assertSame($role, $this->visitor->getVisited()[0]);
38  }
39}