3.8. Наблюдател

3.8.1. Предназначение

За да се приложи поведение за публикуване/абониране на обект, всеки път, когато обект „Subject“ промени състоянието си, прикачените „Observers“ ще бъдат уведомени. Използва се за съкращаване на количеството на свързани обекти и вместо това използва разхлабено свързване.

3.8.2. Примери

 • се наблюдава система за опашки от съобщения (message queue system), която показва напредъка на заданието в GUI

3.8.3. Забележка

PHP вече дефинира два интерфейса, които могат да помогнат за реализирането на този шаблон: SplObserver и SplSubject.

3.8.4. UML Диаграма

Alt Observer UML Diagram

3.8.5. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

User.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer;
 6
 7use SplSubject;
 8use SplObjectStorage;
 9use SplObserver;
10
11/**
12 * User implements the observed object (called Subject), it maintains a list of observers and sends notifications to
13 * them in case changes are made on the User object
14 */
15class User implements SplSubject
16{
17  private SplObjectStorage $observers;
18  private $email;
19
20  public function __construct()
21  {
22    $this->observers = new SplObjectStorage();
23  }
24
25  public function attach(SplObserver $observer): void
26  {
27    $this->observers->attach($observer);
28  }
29
30  public function detach(SplObserver $observer): void
31  {
32    $this->observers->detach($observer);
33  }
34
35  public function changeEmail(string $email): void
36  {
37    $this->email = $email;
38    $this->notify();
39  }
40
41  public function notify(): void
42  {
43    /** @var SplObserver $observer */
44    foreach ($this->observers as $observer) {
45      $observer->update($this);
46    }
47  }
48}

UserObserver.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer;
 6
 7use SplObserver;
 8use SplSubject;
 9
10class UserObserver implements SplObserver
11{
12  /**
13   * @var SplSubject[]
14   */
15  private array $changedUsers = [];
16
17  /**
18   * It is called by the Subject, usually by SplSubject::notify()
19   */
20  public function update(SplSubject $subject): void
21  {
22    $this->changedUsers[] = clone $subject;
23  }
24
25  /**
26   * @return SplSubject[]
27   */
28  public function getChangedUsers(): array
29  {
30    return $this->changedUsers;
31  }
32}

3.8.6. Тест

Tests/ObserverTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\Observer\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\Observer\User;
 8use DesignPatterns\Behavioral\Observer\UserObserver;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class ObserverTest extends TestCase
12{
13  public function testChangeInUserLeadsToUserObserverBeingNotified()
14  {
15    $observer = new UserObserver();
16
17    $user = new User();
18    $user->attach($observer);
19
20    $user->changeEmail('foo@bar.com');
21    $this->assertCount(1, $observer->getChangedUsers());
22  }
23}