3.7. Празен обект

3.7.1. Предназначение

Null Object не е шаблон на GoF дизайн, а схема, която се появява достатъчно често, за да се счита за шаблон. Той има следните предимства:

 • Клиентският код е опростен

 • Намалява шанса за изключения от нулев указател

 • По-малко условия изискват по-малко тестови случаи

Методите, които връщат обект или null, вместо това трябва да върнат обект или NullObject. NullObjects опростяване на кодов шаблон, като if (!is_null($obj)) { $obj->callSomething(); } to just $obj->callSomething(); чрез премахване на условната проверка в кода.

3.7.2. Примери

 • Null logger или null output за запазване на стандартен начин на взаимодействие между обектите, дори ако не трябва да прави нищо

 • нулев манипулатор в шаблон на верига отговорности

 • нулева команда в Command шаблон

3.7.3. UML Диаграма

Alt NullObject UML Diagram

3.7.4. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Service.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class Service
 8{
 9  public function __construct(private Logger $logger)
10  {
11  }
12
13  /**
14   * do something ...
15   */
16  public function doSomething()
17  {
18    // notice here that you don't have to check if the logger is set with eg. is_null(), instead just use it
19    $this->logger->log('We are in ' . __METHOD__);
20  }
21}

Logger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7/**
 8 * Key feature: NullLogger must inherit from this interface like any other loggers
 9 */
10interface Logger
11{
12  public function log(string $str);
13}

PrintLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class PrintLogger implements Logger
 8{
 9  public function log(string $str)
10  {
11    echo $str;
12  }
13}

NullLogger.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject;
 6
 7class NullLogger implements Logger
 8{
 9  public function log(string $str)
10  {
11    // do nothing
12  }
13}

3.7.5. Тест

Tests/LoggerTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\NullLogger;
 8use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\PrintLogger;
 9use DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Service;
10use PHPUnit\Framework\TestCase;
11
12class LoggerTest extends TestCase
13{
14  public function testNullObject()
15  {
16    $service = new Service(new NullLogger());
17    $this->expectOutputString('');
18    $service->doSomething();
19  }
20
21  public function testStandardLogger()
22  {
23    $service = new Service(new PrintLogger());
24    $this->expectOutputString('We are in DesignPatterns\Behavioral\NullObject\Service::doSomething');
25    $service->doSomething();
26  }
27}