1.8. Fabryka statyczna (Static Factory)

1.8.1. Przeznaczenie

Wzorzec Fabryki statycznej jest bardzo podobny do wzorca Fabryki abstrakcyjnej i pozwala na tworzenie powiązanych lub zależnych obiektów. W porównaniu z Fabryką abstrakcyjną, Fabryka statyczna używa jednej metody statycznej do tworzenia wszystkich typów obiektów, jakie może tworzyć. Zwykle taka metoda nazywa się factory lub build.

1.8.2. Diagram UML

Alt StaticFactory UML Diagram

1.8.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

StaticFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;

use InvalidArgumentException;

/**
 * Note1: Remember, static means global state which is evil because it can't be mocked for tests
 * Note2: Cannot be subclassed or mock-upped or have multiple different instances.
 */
final class StaticFactory
{
  public static function factory(string $type): Formatter
  {
    if ($type == 'number') {
      return new FormatNumber();
    } elseif ($type == 'string') {
      return new FormatString();
    }

    throw new InvalidArgumentException('Unknown format given');
  }
}

Formatter.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;

interface Formatter
{
  public function format(string $input): string;
}

FormatString.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;

class FormatString implements Formatter
{
  public function format(string $input): string
  {
    return $input;
  }
}

FormatNumber.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;

class FormatNumber implements Formatter
{
  public function format(string $input): string
  {
    return number_format((int) $input);
  }
}

1.8.4. Testy

Tests/StaticFactoryTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory\Tests;

use InvalidArgumentException;
use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\FormatNumber;
use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\FormatString;
use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\StaticFactory;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class StaticFactoryTest extends TestCase
{
  public function testCanCreateNumberFormatter()
  {
    $this->assertInstanceOf(FormatNumber::class, StaticFactory::factory('number'));
  }

  public function testCanCreateStringFormatter()
  {
    $this->assertInstanceOf(FormatString::class, StaticFactory::factory('string'));
  }

  public function testException()
  {
    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);

    StaticFactory::factory('object');
  }
}