1.8. Fabryka statyczna (Static Factory)

1.8.1. Przeznaczenie

Wzorzec Fabryki statycznej jest bardzo podobny do wzorca Fabryki abstrakcyjnej i pozwala na tworzenie powiązanych lub zależnych obiektów. W porównaniu z Fabryką abstrakcyjną, Fabryka statyczna używa jednej metody statycznej do tworzenia wszystkich typów obiektów, jakie może tworzyć. Zwykle taka metoda nazywa się factory lub build.

1.8.2. Diagram UML

Alt StaticFactory UML Diagram

1.8.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

StaticFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8
 9/**
10 * Note1: Remember, static means global state which is evil because it can't be mocked for tests
11 * Note2: Cannot be subclassed or mock-upped or have multiple different instances.
12 */
13final class StaticFactory
14{
15  public static function factory(string $type): Formatter
16  {
17    return match ($type) {
18      'number' => new FormatNumber(),
19      'string' => new FormatString(),
20      default => throw new InvalidArgumentException('Unknown format given'),
21    };
22  }
23}

Formatter.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;
 6
 7interface Formatter
 8{
 9  public function format(string $input): string;
10}

FormatString.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;
 6
 7class FormatString implements Formatter
 8{
 9  public function format(string $input): string
10  {
11    return $input;
12  }
13}

FormatNumber.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory;
 6
 7class FormatNumber implements Formatter
 8{
 9  public function format(string $input): string
10  {
11    return number_format((int) $input);
12  }
13}

1.8.4. Testy

Tests/StaticFactoryTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\StaticFactory\Tests;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\FormatNumber;
 9use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\FormatString;
10use DesignPatterns\Creational\StaticFactory\StaticFactory;
11use PHPUnit\Framework\TestCase;
12
13class StaticFactoryTest extends TestCase
14{
15  public function testCanCreateNumberFormatter()
16  {
17    $this->assertInstanceOf(FormatNumber::class, StaticFactory::factory('number'));
18  }
19
20  public function testCanCreateStringFormatter()
21  {
22    $this->assertInstanceOf(FormatString::class, StaticFactory::factory('string'));
23  }
24
25  public function testException()
26  {
27    $this->expectException(InvalidArgumentException::class);
28
29    StaticFactory::factory('object');
30  }
31}