1.3. Metoda wytwórcza (Factory Method)

1.3.1. Przeznaczenie

Przewagą Metody wytwórczej nad Fabryką uproszczoną jest możliwość implementowania różnych sposobów tworzenia obiektów poprzez dziedziczenie po klasie Metody wytwórczej.

W prostych przypadkach zamiast klasy abstrakcyjnej można użyć zwykłego interfejsu.

Ten wzorzec implementuje jedną z podstawowych zasad programowania obiektowego SOLID - „D” - zasadę odwrócenia zależności (ang. Dependency inversion principle).

Oznacza to, że klasa FactoryMethod opiera się na abstrakcji, a nie na konkretnej implementacji. Widać w porównaniu z Fabryką uproszczoną czy Fabryką statyczną.

1.3.2. Diagram UML

Alt FactoryMethod UML Diagram

1.3.3. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Logger.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

interface Logger
{
  public function log(string $message);
}

StdoutLogger.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class StdoutLogger implements Logger
{
  public function log(string $message)
  {
    echo $message;
  }
}

FileLogger.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class FileLogger implements Logger
{
  public function __construct(private string $filePath)
  {
  }

  public function log(string $message)
  {
    file_put_contents($this->filePath, $message . PHP_EOL, FILE_APPEND);
  }
}

LoggerFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

interface LoggerFactory
{
  public function createLogger(): Logger;
}

StdoutLoggerFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class StdoutLoggerFactory implements LoggerFactory
{
  public function createLogger(): Logger
  {
    return new StdoutLogger();
  }
}

FileLoggerFactory.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod;

class FileLoggerFactory implements LoggerFactory
{
  public function __construct(private string $filePath)
  {
  }

  public function createLogger(): Logger
  {
    return new FileLogger($this->filePath);
  }
}

1.3.4. Testy

Tests/FactoryMethodTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\Tests;

use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\FileLogger;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\FileLoggerFactory;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\StdoutLogger;
use DesignPatterns\Creational\FactoryMethod\StdoutLoggerFactory;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class FactoryMethodTest extends TestCase
{
  public function testCanCreateStdoutLogging()
  {
    $loggerFactory = new StdoutLoggerFactory();
    $logger = $loggerFactory->createLogger();

    $this->assertInstanceOf(StdoutLogger::class, $logger);
  }

  public function testCanCreateFileLogging()
  {
    $loggerFactory = new FileLoggerFactory(sys_get_temp_dir());
    $logger = $loggerFactory->createLogger();

    $this->assertInstanceOf(FileLogger::class, $logger);
  }
}