1.7. Сек

** ТОВА СЧИТА СЕ ЗА АНТИ-ШАБЛОН (anti-pattern)! ЗА ПО-ДОБРА ПРОВЕРИМОСТ И ПОДДЪРЖАЕМОСТ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНЖЕКЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТ! **

1.7.1. Предназначение

Да има само един екземпляр на този обект в приложението, който да обработва всички повиквания.

1.7.2. Примери

 • DB конектор

 • Регистратор (logger)

 • Config Manager

 • Threads Handling

 • Lock file за приложението (във файловата система има само един …)

1.7.3. UML Диаграма

Alt Singleton UML Diagram

1.7.4. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

Singleton.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Singleton;
 6
 7use Exception;
 8
 9final class Singleton
10{
11  private static ?Singleton $instance = null;
12
13  /**
14   * gets the instance via lazy initialization (created on first usage)
15   */
16  public static function getInstance(): Singleton
17  {
18    if (self::$instance === null) {
19      self::$instance = new self();
20    }
21
22    return self::$instance;
23  }
24
25  /**
26   * is not allowed to call from outside to prevent from creating multiple instances,
27   * to use the singleton, you have to obtain the instance from Singleton::getInstance() instead
28   */
29  private function __construct()
30  {
31  }
32
33  /**
34   * prevent the instance from being cloned (which would create a second instance of it)
35   */
36  private function __clone()
37  {
38  }
39
40  /**
41   * prevent from being unserialized (which would create a second instance of it)
42   */
43  public function __wakeup()
44  {
45    throw new Exception("Cannot unserialize singleton");
46  }
47}

1.7.5. Тест

Tests/SingletonTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Singleton\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Singleton\Singleton;
 8use PHPUnit\Framework\TestCase;
 9
10class SingletonTest extends TestCase
11{
12  public function testUniqueness()
13  {
14    $firstCall = Singleton::getInstance();
15    $secondCall = Singleton::getInstance();
16
17    $this->assertInstanceOf(Singleton::class, $firstCall);
18    $this->assertSame($firstCall, $secondCall);
19  }
20}