1.6. Simple Factory

1.6.1. Предназначение

SimpleFactory е прост фабричен шаблон.

Тя се различава от статичната фабрика, защото не е статична. Следователно можете да имате множество фабрики, параметризирани по различен начин, можете да го наследявате и да го макетирате (you can mock it). Винаги трябва да се предпочита пред статична фабрика!

1.6.2. UML Диаграма

Alt SimpleFactory UML Diagram

1.6.3. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

SimpleFactory.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\SimpleFactory;
 6
 7class SimpleFactory
 8{
 9  public function createBicycle(): Bicycle
10  {
11    return new Bicycle();
12  }
13}

Bicycle.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\SimpleFactory;
 6
 7class Bicycle
 8{
 9  public function driveTo(string $destination)
10  {
11  }
12}

1.6.4. Usage

1 $factory = new SimpleFactory();
2 $bicycle = $factory->createBicycle();
3 $bicycle->driveTo('Paris');

1.6.5. Тест

Tests/SimpleFactoryTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\SimpleFactory\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\SimpleFactory\Bicycle;
 8use DesignPatterns\Creational\SimpleFactory\SimpleFactory;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class SimpleFactoryTest extends TestCase
12{
13  public function testCanCreateBicycle()
14  {
15    $bicycle = (new SimpleFactory())->createBicycle();
16    $this->assertInstanceOf(Bicycle::class, $bicycle);
17  }
18}