1.5. Прототип

1.5.1. Предназначение

За да избегнете разходите за създаване на обекти по стандартния начин (new Foo()) и вместо това да създадете прототип и да го клонирате.

1.5.2. Примери

 • Големи количества данни (напр. Създаване на 1 000 000 реда в база данни наведнъж чрез ORM).

1.5.3. UML Диаграма

Alt Prototype UML Diagram

1.5.4. Код

Можете също да намерите този код в GitHub

BookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7abstract class BookPrototype
 8{
 9  protected string $title;
10  protected string $category;
11
12  abstract public function __clone();
13
14  final public function getTitle(): string
15  {
16    return $this->title;
17  }
18
19  final public function setTitle(string $title): void
20  {
21    $this->title = $title;
22  }
23}

BarBookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7class BarBookPrototype extends BookPrototype
 8{
 9  protected string $category = 'Bar';
10
11  public function __clone()
12  {
13  }
14}

FooBookPrototype.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype;
 6
 7class FooBookPrototype extends BookPrototype
 8{
 9  protected string $category = 'Foo';
10
11  public function __clone()
12  {
13  }
14}

1.5.5. Тест

Tests/PrototypeTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\Creational\Prototype\Tests;
 6
 7use DesignPatterns\Creational\Prototype\BarBookPrototype;
 8use DesignPatterns\Creational\Prototype\FooBookPrototype;
 9use PHPUnit\Framework\TestCase;
10
11class PrototypeTest extends TestCase
12{
13  public function testCanGetFooBook()
14  {
15    $fooPrototype = new FooBookPrototype();
16    $barPrototype = new BarBookPrototype();
17
18    for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
19      $book = clone $fooPrototype;
20      $book->setTitle('Foo Book No ' . $i);
21      $this->assertInstanceOf(FooBookPrototype::class, $book);
22    }
23
24    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
25      $book = clone $barPrototype;
26      $book->setTitle('Bar Book No ' . $i);
27      $this->assertInstanceOf(BarBookPrototype::class, $book);
28    }
29  }
30}