4.2. Repozytorium (Repository)

4.2.1. Przeznaczenie

Wzorzec Repozytorium pośredniczy pomiędzy warstwą domeny i mapowania danych udostępniając interfejs pozwalający na dostęp do obiektów domeny. Repozytorium kapsułkuje zbiór obiektów utrwalonych w bazie oraz operacje jakie można na nich wykonywać. Dzięki temu otrzymujemy zorientowany obiektowo dostęp do warstwy utrwalania obiektów. Stosując ten wzorzec osiągamy separację i jednokierunkową zależność pomiędzy domeną a warstwą mapowania danych.

4.2.2. Przykłady

 • Doctrine 2 ORM - w tej bibliotece mamy Repozytoria, które pełnią rolę pośrednika pomiędzy encją a DBALem. Zawierają również metody do pobierania obiektów.

 • Laravel Framework

4.2.3. Diagram UML

Alt Repository UML Diagram

4.2.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Post.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;
 6
 7class Post
 8{
 9  public static function draft(PostId $id, string $title, string $text): Post
10  {
11    return new self(
12      $id,
13      PostStatus::fromString(PostStatus::STATE_DRAFT),
14      $title,
15      $text
16    );
17  }
18
19  public static function fromState(array $state): Post
20  {
21    return new self(
22      PostId::fromInt($state['id']),
23      PostStatus::fromInt($state['statusId']),
24      $state['title'],
25      $state['text']
26    );
27  }
28
29  private function __construct(
30    private PostId $id,
31    private PostStatus $status,
32    private string $title,
33    private string $text
34  ) {
35  }
36
37  public function getId(): PostId
38  {
39    return $this->id;
40  }
41
42  public function getStatus(): PostStatus
43  {
44    return $this->status;
45  }
46
47  public function getText(): string
48  {
49    return $this->text;
50  }
51
52  public function getTitle(): string
53  {
54    return $this->title;
55  }
56}

PostId.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8
 9/**
10 * This is a perfect example of a value object that is identifiable by it's value alone and
11 * is guaranteed to be valid each time an instance is created. Another important property of value objects
12 * is immutability.
13 *
14 * Notice also the use of a named constructor (fromInt) which adds a little context when creating an instance.
15 */
16class PostId
17{
18  public static function fromInt(int $id): PostId
19  {
20    self::ensureIsValid($id);
21
22    return new self($id);
23  }
24
25  private function __construct(private int $id)
26  {
27  }
28
29  public function toInt(): int
30  {
31    return $this->id;
32  }
33
34  private static function ensureIsValid(int $id)
35  {
36    if ($id <= 0) {
37      throw new InvalidArgumentException('Invalid PostId given');
38    }
39  }
40}

PostStatus.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;
 6
 7use InvalidArgumentException;
 8
 9/**
10 * Like PostId, this is a value object which holds the value of the current status of a Post. It can be constructed
11 * either from a string or int and is able to validate itself. An instance can then be converted back to int or string.
12 */
13class PostStatus
14{
15  public const STATE_DRAFT_ID = 1;
16  public const STATE_PUBLISHED_ID = 2;
17
18  public const STATE_DRAFT = 'draft';
19  public const STATE_PUBLISHED = 'published';
20
21  private static array $validStates = [
22    self::STATE_DRAFT_ID => self::STATE_DRAFT,
23    self::STATE_PUBLISHED_ID => self::STATE_PUBLISHED,
24  ];
25
26  public static function fromInt(int $statusId)
27  {
28    self::ensureIsValidId($statusId);
29
30    return new self($statusId, self::$validStates[$statusId]);
31  }
32
33  public static function fromString(string $status)
34  {
35    self::ensureIsValidName($status);
36    $state = array_search($status, self::$validStates);
37
38    if ($state === false) {
39      throw new InvalidArgumentException('Invalid state given!');
40    }
41
42    return new self($state, $status);
43  }
44
45  private function __construct(private int $id, private string $name)
46  {
47  }
48
49  public function toInt(): int
50  {
51    return $this->id;
52  }
53
54  /**
55   * there is a reason that I avoid using __toString() as it operates outside of the stack in PHP
56   * and is therefore not able to operate well with exceptions
57   */
58  public function toString(): string
59  {
60    return $this->name;
61  }
62
63  private static function ensureIsValidId(int $status)
64  {
65    if (!in_array($status, array_keys(self::$validStates), true)) {
66      throw new InvalidArgumentException('Invalid status id given');
67    }
68  }
69
70
71  private static function ensureIsValidName(string $status)
72  {
73    if (!in_array($status, self::$validStates, true)) {
74      throw new InvalidArgumentException('Invalid status name given');
75    }
76  }
77}

PostRepository.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository;
 6
 7use OutOfBoundsException;
 8use DesignPatterns\More\Repository\Domain\Post;
 9use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostId;
10
11/**
12 * This class is situated between Entity layer (class Post) and access object layer (Persistence).
13 *
14 * Repository encapsulates the set of objects persisted in a data store and the operations performed over them
15 * providing a more object-oriented view of the persistence layer
16 *
17 * Repository also supports the objective of achieving a clean separation and one-way dependency
18 * between the domain and data mapping layers
19 */
20class PostRepository
21{
22  public function __construct(private Persistence $persistence)
23  {
24  }
25
26  public function generateId(): PostId
27  {
28    return PostId::fromInt($this->persistence->generateId());
29  }
30
31  public function findById(PostId $id): Post
32  {
33    try {
34      $arrayData = $this->persistence->retrieve($id->toInt());
35    } catch (OutOfBoundsException $e) {
36      throw new OutOfBoundsException(sprintf('Post with id %d does not exist', $id->toInt()), 0, $e);
37    }
38
39    return Post::fromState($arrayData);
40  }
41
42  public function save(Post $post)
43  {
44    $this->persistence->persist([
45      'id' => $post->getId()->toInt(),
46      'statusId' => $post->getStatus()->toInt(),
47      'text' => $post->getText(),
48      'title' => $post->getTitle(),
49    ]);
50  }
51}

Persistence.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository;
 6
 7interface Persistence
 8{
 9  public function generateId(): int;
10
11  public function persist(array $data);
12
13  public function retrieve(int $id): array;
14
15  public function delete(int $id);
16}

InMemoryPersistence.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository;
 6
 7use OutOfBoundsException;
 8
 9class InMemoryPersistence implements Persistence
10{
11  private array $data = [];
12  private int $lastId = 0;
13
14  public function generateId(): int
15  {
16    $this->lastId++;
17
18    return $this->lastId;
19  }
20
21  public function persist(array $data)
22  {
23    $this->data[$this->lastId] = $data;
24  }
25
26  public function retrieve(int $id): array
27  {
28    if (!isset($this->data[$id])) {
29      throw new OutOfBoundsException(sprintf('No data found for ID %d', $id));
30    }
31
32    return $this->data[$id];
33  }
34
35  public function delete(int $id)
36  {
37    if (!isset($this->data[$id])) {
38      throw new OutOfBoundsException(sprintf('No data found for ID %d', $id));
39    }
40
41    unset($this->data[$id]);
42  }
43}

4.2.5. Testy

Tests/PostRepositoryTest.php

 1<?php
 2
 3declare(strict_types=1);
 4
 5namespace DesignPatterns\More\Repository\Tests;
 6
 7use OutOfBoundsException;
 8use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostId;
 9use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostStatus;
10use DesignPatterns\More\Repository\InMemoryPersistence;
11use DesignPatterns\More\Repository\Domain\Post;
12use DesignPatterns\More\Repository\PostRepository;
13use PHPUnit\Framework\TestCase;
14
15class PostRepositoryTest extends TestCase
16{
17  private PostRepository $repository;
18
19  protected function setUp(): void
20  {
21    $this->repository = new PostRepository(new InMemoryPersistence());
22  }
23
24  public function testCanGenerateId()
25  {
26    $this->assertEquals(1, $this->repository->generateId()->toInt());
27  }
28
29  public function testThrowsExceptionWhenTryingToFindPostWhichDoesNotExist()
30  {
31    $this->expectException(OutOfBoundsException::class);
32    $this->expectExceptionMessage('Post with id 42 does not exist');
33
34    $this->repository->findById(PostId::fromInt(42));
35  }
36
37  public function testCanPersistPostDraft()
38  {
39    $postId = $this->repository->generateId();
40    $post = Post::draft($postId, 'Repository Pattern', 'Design Patterns PHP');
41    $this->repository->save($post);
42
43    $this->repository->findById($postId);
44
45    $this->assertEquals($postId, $this->repository->findById($postId)->getId());
46    $this->assertEquals(PostStatus::STATE_DRAFT, $post->getStatus()->toString());
47  }
48}