4.2. Repozytorium (Repository)

4.2.1. Przeznaczenie

Wzorzec Repozytorium pośredniczy pomiędzy warstwą domeny i mapowania danych udostępniając interfejs pozwalający na dostęp do obiektów domeny. Repozytorium kapsułkuje zbiór obiektów utrwalonych w bazie oraz operacje jakie można na nich wykonywać. Dzięki temu otrzymujemy zorientowany obiektowo dostęp do warstwy utrwalania obiektów. Stosując ten wzorzec osiągamy separację i jednokierunkową zależność pomiędzy domeną a warstwą mapowania danych.

4.2.2. Przykłady

 • Doctrine 2 ORM - w tej bibliotece mamy Repozytoria, które pełnią rolę pośrednika pomiędzy encją a DBALem. Zawierają również metody do pobierania obiektów.
 • Laravel Framework

4.2.3. Diagram UML

Alt Repository UML Diagram

4.2.4. Kod

Ten kod znajdziesz również na GitHub.

Post.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;

class Post
{
  public static function draft(PostId $id, string $title, string $text): Post
  {
    return new self(
      $id,
      PostStatus::fromString(PostStatus::STATE_DRAFT),
      $title,
      $text
    );
  }

  public static function fromState(array $state): Post
  {
    return new self(
      PostId::fromInt($state['id']),
      PostStatus::fromInt($state['statusId']),
      $state['title'],
      $state['text']
    );
  }

  private function __construct(
    private PostId $id,
    private PostStatus $status,
    private string $title,
    private string $text
  ) {
  }

  public function getId(): PostId
  {
    return $this->id;
  }

  public function getStatus(): PostStatus
  {
    return $this->status;
  }

  public function getText(): string
  {
    return $this->text;
  }

  public function getTitle(): string
  {
    return $this->title;
  }
}

PostId.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;

use InvalidArgumentException;

/**
 * This is a perfect example of a value object that is identifiable by it's value alone and
 * is guaranteed to be valid each time an instance is created. Another important property of value objects
 * is immutability.
 *
 * Notice also the use of a named constructor (fromInt) which adds a little context when creating an instance.
 */
class PostId
{
  public static function fromInt(int $id): PostId
  {
    self::ensureIsValid($id);

    return new self($id);
  }

  private function __construct(private int $id)
  {
  }

  public function toInt(): int
  {
    return $this->id;
  }

  private static function ensureIsValid(int $id)
  {
    if ($id <= 0) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid PostId given');
    }
  }
}

PostStatus.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository\Domain;

use InvalidArgumentException;

/**
 * Like PostId, this is a value object which holds the value of the current status of a Post. It can be constructed
 * either from a string or int and is able to validate itself. An instance can then be converted back to int or string.
 */
class PostStatus
{
  public const STATE_DRAFT_ID = 1;
  public const STATE_PUBLISHED_ID = 2;

  public const STATE_DRAFT = 'draft';
  public const STATE_PUBLISHED = 'published';

  private static array $validStates = [
    self::STATE_DRAFT_ID => self::STATE_DRAFT,
    self::STATE_PUBLISHED_ID => self::STATE_PUBLISHED,
  ];

  public static function fromInt(int $statusId)
  {
    self::ensureIsValidId($statusId);

    return new self($statusId, self::$validStates[$statusId]);
  }

  public static function fromString(string $status)
  {
    self::ensureIsValidName($status);
    $state = array_search($status, self::$validStates);

    if ($state === false) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid state given!');
    }

    return new self($state, $status);
  }

  private function __construct(private int $id, private string $name)
  {
  }

  public function toInt(): int
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * there is a reason that I avoid using __toString() as it operates outside of the stack in PHP
   * and is therefore not able to operate well with exceptions
   */
  public function toString(): string
  {
    return $this->name;
  }

  private static function ensureIsValidId(int $status)
  {
    if (!in_array($status, array_keys(self::$validStates), true)) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid status id given');
    }
  }


  private static function ensureIsValidName(string $status)
  {
    if (!in_array($status, self::$validStates, true)) {
      throw new InvalidArgumentException('Invalid status name given');
    }
  }
}

PostRepository.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository;

use OutOfBoundsException;
use DesignPatterns\More\Repository\Domain\Post;
use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostId;

/**
 * This class is situated between Entity layer (class Post) and access object layer (Persistence).
 *
 * Repository encapsulates the set of objects persisted in a data store and the operations performed over them
 * providing a more object-oriented view of the persistence layer
 *
 * Repository also supports the objective of achieving a clean separation and one-way dependency
 * between the domain and data mapping layers
 */
class PostRepository
{
  public function __construct(private Persistence $persistence)
  {
  }

  public function generateId(): PostId
  {
    return PostId::fromInt($this->persistence->generateId());
  }

  public function findById(PostId $id): Post
  {
    try {
      $arrayData = $this->persistence->retrieve($id->toInt());
    } catch (OutOfBoundsException $e) {
      throw new OutOfBoundsException(sprintf('Post with id %d does not exist', $id->toInt()), 0, $e);
    }

    return Post::fromState($arrayData);
  }

  public function save(Post $post)
  {
    $this->persistence->persist([
      'id' => $post->getId()->toInt(),
      'statusId' => $post->getStatus()->toInt(),
      'text' => $post->getText(),
      'title' => $post->getTitle(),
    ]);
  }
}

Persistence.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository;

interface Persistence
{
  public function generateId(): int;

  public function persist(array $data);

  public function retrieve(int $id): array;

  public function delete(int $id);
}

InMemoryPersistence.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository;

use OutOfBoundsException;

class InMemoryPersistence implements Persistence
{
  private array $data = [];
  private int $lastId = 0;

  public function generateId(): int
  {
    $this->lastId++;

    return $this->lastId;
  }

  public function persist(array $data)
  {
    $this->data[$this->lastId] = $data;
  }

  public function retrieve(int $id): array
  {
    if (!isset($this->data[$id])) {
      throw new OutOfBoundsException(sprintf('No data found for ID %d', $id));
    }

    return $this->data[$id];
  }

  public function delete(int $id)
  {
    if (!isset($this->data[$id])) {
      throw new OutOfBoundsException(sprintf('No data found for ID %d', $id));
    }

    unset($this->data[$id]);
  }
}

4.2.5. Testy

Tests/PostRepositoryTest.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php

declare(strict_types=1);

namespace DesignPatterns\More\Repository\Tests;

use OutOfBoundsException;
use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostId;
use DesignPatterns\More\Repository\Domain\PostStatus;
use DesignPatterns\More\Repository\InMemoryPersistence;
use DesignPatterns\More\Repository\Domain\Post;
use DesignPatterns\More\Repository\PostRepository;
use PHPUnit\Framework\TestCase;

class PostRepositoryTest extends TestCase
{
  private PostRepository $repository;

  protected function setUp(): void
  {
    $this->repository = new PostRepository(new InMemoryPersistence());
  }

  public function testCanGenerateId()
  {
    $this->assertEquals(1, $this->repository->generateId()->toInt());
  }

  public function testThrowsExceptionWhenTryingToFindPostWhichDoesNotExist()
  {
    $this->expectException(OutOfBoundsException::class);
    $this->expectExceptionMessage('Post with id 42 does not exist');

    $this->repository->findById(PostId::fromInt(42));
  }

  public function testCanPersistPostDraft()
  {
    $postId = $this->repository->generateId();
    $post = Post::draft($postId, 'Repository Pattern', 'Design Patterns PHP');
    $this->repository->save($post);

    $this->repository->findById($postId);

    $this->assertEquals($postId, $this->repository->findById($postId)->getId());
    $this->assertEquals(PostStatus::STATE_DRAFT, $post->getStatus()->toString());
  }
}